Skip to content
Free shipping on all orders over $85 across Canada & US
Free shipping on all orders over $85 across Canada & US

Shahnameh - Collection of Poems

Sold out
Original price $52.80 CAD - Original price $52.80 CAD
Original price
$52.80 CAD
$52.80 CAD - $52.80 CAD
Current price $52.80 CAD

شاهنامه فردوسی

Shahnameh

Poetry Book By Ferdowsi

شاهنامه از سترگ‌ترین سروده‌های حماسی جهان است. حاصل نزدیک به سی سال از عمرِ ابوالقاسم فردوسی. این نکته را بگویم که پیش از آنکه فردوسی سردون شاهنامه را آغاز کند، «دقیقی» که شاعر نامی و هم‌دوره فردوسی بود، به سردون شاهنامه پرداخت. اما بخت با او یار نبود و تنها توانست هزار بیت از داستان گشتاسب و ارجاسب تورانی را روایت کند. او چهل ساله نشده بود که به دست غلامش کشته شد

یکی از نگرانی‌های فردوسی در حین سرودن شاهنامه همین بود. اینکه نکند او هم همچون دقیقی با مرگ نابه‌هنگام مواجه شود و نتواند کاری را که آغاز کرده به انجام برساند. برای همین از خدای خود می‌خواست که به او عمری بدهد تا بتواند سرودن شاهنامه را (که خود آن را نامه‌ی شهریاران می‌خواند) به پایان برساند

همی‌خواهم از دادگر یک خدای
که چندان بمانم به گیتی به جای
که این نامه شهر یاران پیش
بپیوندم از خوب‌گفتار خویش

 انتشارات اراز بیکران